H Ελληνική Πρεσβεία στη Γερμανία προκηρύσσει θέσεις εργασίας

Η Ελληνική Πρεσβεία στη Γερμανία προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο προκηρύσσει μία θέση για κλητήρα, με μεικτές αποδοχές 2.400 € μηνιαίως και μία θέση για Ιδιαιτέρα/ου Γραμματέως με μεικτές αποδοχές 2.650 € μηνιαίως.

Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο: Οι προκηρύξεις

Αναλυτικά, οι προκηρύξεις για τις δύο θέσεις.

Για τη θέση ενός/μίας Κλητήρα

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Κλητήρα πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, ως κατωτέρω:

μία θέση ενός/μίας Κλητήρα με μεικτές αποδοχές 2.400 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

1. Να είναι μόνιμοι/ες κάτοικοι Βερολίνου, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 25ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής και Γερμανικής. Η επί πλέον επαρκής γνώση της Αγγλικής θα συνεκτιμηθεί θετικά.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες.

Επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

6. Πλήρης επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media

7. Να είναι κάτοχοι ισχυρής Αδείας Οδήγησης (Γερμανικής ή ΚΜ ΕΕ). Τυχόν πρόσθετες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς επιπρόσθετα προσόντα (κατοχή επαγγελματικής άδειας οδήγησης, γενικές/ειδικές τεχνικές γνώσεις συντήρησης αυτοκινήτου, κτιρίων και μηχ. εγκαταστάσεων).

8. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια, προσήλωση, ακρίβεια και ευσυνειδησία, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

9. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

10. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Ο/Η προσλαμβανόμενος/η εφόσον έχει την ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην Ελληνική Νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς των Γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίου/ας πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα – καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως:

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Κλητήρα») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση τους σε ένα μόνο email και σε format .zip ή pdf. Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα πληροφορικής να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, η οδηγική επάρκεια, οι άλλες τεχνικές γνώσεις, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ, θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

Για τη θέση Ιδιαιτέρας/Ιδιαιτέρου Γραμματέως

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο προκηρύσσει την άμεση πλήρωση μίας (1) θέσης Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 ετών, στο πλαίσιο παροχής εργασίας γενικών καθηκόντων υποστηρικτικής της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής, ως κατωτέρω:

μία θέση Ιδιαιτέρας/ου Γραμματέως με μεικτές αποδοχές 2.650 € μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενες/νοι, θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:
1. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 55ο.

2. Να είναι μόνιμες/οι κάτοικοι Γερμανίας, με ελληνική ή γερμανική υπηκοότητα. Τυχόν άλλη υπηκοότητα δύναται να εξεταστεί, εφόσον πιστοποιείται νόμιμη διαμονή στη Γερμανία, με δυνατότητα εργασίας.

3. Να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής, Γερμανικής και της Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

4. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ευθύνης που να περιλαμβάνει πλήρη επάρκεια (μεταξύ άλλων) σε όλα τα γραμματειακά καθήκοντα: διαχείριση προγράμματος της/του Πρέσβεως, προετοιμασία και διαχείριση εγγράφων, διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων μαζί με προετοιμασία των σχετικών φακέλλων και εγγράφων εργασίας, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και επικοινωνία/επαφές με Αρχές και Υπηρεσίες στην Ελλάδα, την Γερμανία και διεθνώς, διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Πρεσβείας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλή διαχείριση στην τήρηση προθεσμιών, επαλήθευση και συντονισμό ενεργειών με όλα τα Τμήματα της Πρεσβείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, υποστήριξη στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού της Πρεσβείας.

5. Να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Λυκείου ή ισοδύναμου τίτλου Ιδρύματος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Τυχόν πρόσθετες Τριτοβάθμιες ή άλλες σπουδές θα συνεκτιμηθούν πολύ ουσιαστικά. Ομοίως, ως προς τα απαιτούμενα γενικά προσόντα (εργασιακή εμπειρία, οργανωτικές/επικοινωνιακές ικανότητες).

Επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

6. Πλήρης επάρκεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media.

7. Να διαθέτουν σοβαρότητα, εχεμύθεια και μεγάλη ευχέρεια επικοινωνίας, καθώς και ικανότητες συντονισμού και οργάνωσης, ιδίως ως προς την τήρηση χρονικών προθεσμιών. Να διέπονται από προθυμία, εργατικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
8. Οι άρρενες Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

9. Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Η/Ο προσλαμβανόμενη/ος, εφόσον έχει την Ελληνική ιθαγένεια, θα υπαχθεί στην Ελληνική Νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων. Το ασφαλιστικό καθεστώς Γερμανών υπηκόων διέπεται από την επιτόπια νομοθεσία. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες

Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθούν. Στην αίτηση, εκτός από τη διεύθυνση υποψηφίας/ου πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο για επικοινωνία.

Ο σχετικός φάκελος, με συμπερίληψη του συνόλου των στοιχείων που, κατά την κρίση τους, τεκμηριώνει τα προσόντα/την καταλληλότητα για την πλήρωση της ως άνω θέσης, θα πρέπει να αποσταλεί έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00, ως ακολούθως:

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ιδιαιτέρας/Ιδιαίτερου Γραμματέως») στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi.ber@mfa.gr – οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση τους σε ένα μόνο email, και σε format .zip ή .pdf – σημειώνεται ότι η Πρεσβεία μπορεί να εφαρμόσει τον γενικό κανόνα πληροφορικής να απορρίπτει αυτόματα όλα τα μηνύματα που είναι μεγαλύτερα από 1ΜΒ.

Οι υποψήφιες/οι, οι οποίες/οι πληρούν τα τυπικά προσόντα και προεπιλεγούν, θα κληθούν σε συνέντευξη. Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ θα εκτιμηθούν βάσει των προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας γραπτής ή προφορικής.

Για περισσότερα χρήσιμα άρθρα πατήστε ΕΔΩ!

Στήριξε την προσπάθεια μας, μπορείς!

Εσύ, το ελληνικό κοινό της Ομογένειας, είσαι η δύναμή μας. Αρκεί ένα μονάχα κλικ για να στηρίξεις την προσπάθεια μας.

Μπες στη σελίδα μας στο Facebook, κάνε Like και ενημερώσου για όλα όσα σε αφορούν, πάντα στην μητρική μας γλώσσα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Διαβάστε ακόμα στο GRland.info: 

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.