Πληροφορίες εισόδου στη Γερμανία από την Ελλάδα

Πληροφορίες εισόδου στη Γερμανία από την Ελλάδα, ενημέρωση 30.06.2021

Ανάλογα με την εξέλιξη του δείκτη των επτά ημερών εφαρμόζεται χαλάρωση ή αυστηροποίηση των μέτρων. Περισσότερα επ’ αυτού μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

Σας παρακαλούμε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Ομόσπονδου Κρατιδίου ή της πόλης, στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε για τα μέτρα που ισχύουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή εκεί.

Κανονιστικό πλαίσιο

Στις 13.05.2021 τέθηκε σε ισχύ ο νέος κανονισμός με την ονομασία «CoronaEinreiseV» για την προστασία από τον κίνδυνο λοίμωξης με το κορωνοϊό SARS-CoV-2 από άτομα που ταξιδεύουν προς τη Γερμανία.

Ο κανονισμός αυτός συνοψίζει όσα ισχύουν για τα άτομα που εισέρχονται στη Γερμανία, δηλαδή την υποχρέωση δήλωσης εισόδου (μέσω της ψηφιακής δήλωσης εισόδου „DEA“), την υποχρέωση διενέργειας και προσκόμισης τεστ κορωνοϊού και την υποχρέωση απομόνωσης (καραντίνα).

Πέραν των έως τώρα γνωστών περιοχών υψηλού κινδύνου, ο νέος κανονισμός προβλέπει επιπλέον δύο κατηγορίες περιοχών υψηλού κινδύνου μόλυνσης με τον κορωνοϊό. Αυτές είναι οι περιοχές με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο (Hochinzidenzgebiet) και περιοχές, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του ιού (Virusvarianten-Gebiet).

Ο κατάλογος με τις περιοχές εξαιρετικά υψηλού επιδημιολογικού φορτίου και τις περιοχές με μεταλλάξεις του ιού εξακολουθεί να δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Robert Koch και να επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανάλογα με την περίπτωση, εάν ένας ταξιδιώτης εισέρχεται στη Γερμανία από μια περιοχή υψηλού κινδύνου, από μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού επιδημιολογικού φορτίου ή από μια περιοχή με μεταλλάξεις του ιού και ανάλογα με τον τρόπο που αυτός εισέρχεται στη χώρα, ισχύουν διαφορετικά μέτρα και εξαιρέσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης εισόδου, την υποχρέωση διενέργειας και προσκόμισης αρνητικού τεστ και την υποχρέωση καραντίνας.

Υπάρχουν περιοχές υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα και αν ναι, ποιές;

Από τις 20.06.2021 η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Για τα ειδικά μέτρα που ισχύουν για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς προς τη Γερμανία σας παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω.

Ποιοί μπορούν να ταξιδέψουν από την Ελλάδα στη Γερμανία;

Γερμανοί υπήκοοι, Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ επιτρέπεται να ταξιδέψουν από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Το ταξιδιωτικό έγγραφο που απαιτείται είναι η ταυτότητα ή το διαβατήριο, ενώ δεν απαιτείται η αιτιολόγηση του ταξιδιού.

Το ίδιο ισχύει και για υπηκόους της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας όταν ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Γερμανία.

Υπήκοοι τρίτων κρατών που διαθέτουν έναν ελληνικό τίτλο διαμονής σε ισχύ και μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, επίσης επιτρέπεται τα ταξιδέψουν στη Γερμανία. Αν η προβλεπόμενη διαμονή τους στη Γερμανία ή κάποιο άλλο κράτος της Συνθήκης του Σένγκεν υπερβεί τη διάρκεια των 90 ημερών εντός διαστήματος έξι μηνών (180 ημερών), τότε απαιτείται θεώρηση ταξιδίου (visa). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ .

Επιπλέον επιτρέπεται η είσοδος σε άγαμους/ες συντρόφους γερμανών υπηκόων που ζουν στη Γερμανία, υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ, υπηκόων της Ισλανδίας, του Λίχτενσταϊν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών με τίτλους διαμονής για τη Γερμανία.

Για υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων κρατών, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Επισήμανση: Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να αποφασίσουν ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες διατάξεις, ποιους επιβάτες θα μεταφέρουν.

Πρέπει να συμπληρώσω την ψηφιακή δήλωση εισόδου στη χώρα (Digitale Einreiseanmeldung «DEA»);

Όχι, από τις 20.06.2021 η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Κατά τα άλλα ισχύει ότι ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε μια περιοχή που την περίοδο του επικείμενου ταξιδιού τους είχε χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού κινδύνου (π.χ. η Ελλάδα) ή περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ή περιοχή με μεταλλάξεις του ιού, θα πρέπει να συμπληρώνουν πριν από την άφιξή τους ηλεκτρονικά στο www.einreiseanmeldung.de μια ψηφιακή δήλωση ταξιδιού και να φέρουν κατά την είσοδο στη χώρα μαζί τους την αντίστοιχη απόδειξη.

Εάν κατ’ εξαίρεση δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί ψηφιακά η δήλωση εισόδου στη χώρα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να συμπληρώσουν αντ’ αυτής μια δήλωση σε έντυπη μορφή .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δήλωση εισόδου στη χώρα οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ανατρέξουν στο αντίστοιχο ενημερωτικό έντυπο, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείο Υγείας .

Τα στοιχεία του ταξιδιού και τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Υγείας του τόπου διαμονής σας, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας.

Για να διαπιστώσετε αν ισχύει για εσάς κάποια εξαίρεση από την υποχρέωση ψηφιακής δήλωσης εισόδου «DEA» θα πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο 2 του νέου κανονισμού «CoronaEinreiseV» (εδώ).

Υποχρεούμαι να φέρω μαζί μου κατά την είσοδό μου στη Γερμανία ένα αποδεικτικό αρνητικού τεστ κορωνοϊού, βεβαίωση ανάρρωσης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού;

Ιδιαιτέροτητα: Είσοδος στη Γερμανία αεροπορικώς

Όλοι οι ταξιδιώτες, οι οποίοι επιθυμούν να ταξιδέψουν αεροπορικώς από την Ελλάδα στη Γερμανία θα πρέπει να διαθέτουν πριν από την αναχώρησή τους είτε ένα αρνητικό τεστ κορωνοϊού, είτε μια βεβαίωση ανάρρωσης ή τη βεβαίωση εμβολιασμού, ώστε να μπορούν να την επιδείξουν στην αεροπορική εταιρία. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το έκτο έτος της ηλικίας τους.

α) Αποδεικτικό μέσω διενέργειας τεστ

Το αποδεικτικό μπορεί να προκύπτει μέσα από in vitro διαγνωστικά προϊόντα (π.χ. τεστ αντιγόνων) ή μέσα από τεστ ανίχνευσης νουκλεϊκού οξέος (π.χ. PCR, LAMP, TMA).

Το δείγμα για την εξέταση με in vitro διαγνωστικά προϊόντα πρέπει να λαμβάνεται κατά βάση το αργότερο 48 ώρες και για την εξέταση με τεστ ανίχνευσης νουκλεϊκού οξέος (π.χ. PCR, PoC-PCR κ.λπ.) το αργότερο 72 ώρες πριν από την είσοδο στη χώρα.

Το αποτέλεσμα του τεστ θα πρέπει να αναγράφεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο στη γερμανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική ή ισπανική γλώσσα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις για το τεστ οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Robert Koch .

Επιπλέον, οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να φυλάσσουν το αποτέλεσμα του τεστ για τουλάχιστον δέκα μέρες μετά την είσοδό τους στη χώρα.

β) Βεβαίωση ανάρρωσης (αποδεικτικό για προηγηθείσα λοίμωξη με τον κορωνοϊό SARS-CoV-2)

Η βεβαίωση ανάρρωσης θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή έντυπου ή ηλεκτρονικού εγγράφου στη γερμανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική ή ισπανική γλώσσα.

Το έγγραφο θα πρέπει να τεκμηριώνει εργαστηριακά την ύπαρξη νουκλεϊνικού οξέος και ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί τουλάχιστον 28 μέρες ή το πολύ έξι μήνες πριν.

γ) Βεβαίωση εμβολιασμού (πλήρης εμβολιαστική προστασία κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2)

Η εμβολιαστική προστασία θα πρέπει να έχει προκύψει μέσα από τον εμβολιασμό με ένα ή περισσότερα από τα οριζόμενα από το Ινστιτούτο Paul-Ehrlich-Institut (PEI) εμβόλια. Ο εμβολιασμός θα πρέπει επίσης

  • είτε να αποτελείται από τον οριζόμενο από το Ινστιτούτο PEI αριθμό εμβολιαστικών δόσεων, που απαιτούνται για πλήρη εμβολιαστική προστασία. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 14 ημέρες από την τελευταία απαιτούμενη δόση
  • είτε να αποτελείται από μία μονή δόση στην περίπτωση αναρρωσάντων προσώπων.

Η βεβαίωση εμβολιασμού θα πρέπει να αναγράφεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο στη γερμανική, αγγλική, γαλλική, ιταλική ή ισπανική γλώσσα.

Το αποδεικτικό θα πρέπει να επιδεικνύεται στην αεροπορική εταιρία πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται κατά κανόνα η μεταφορά του επιβάτη.

Είσοδος στη χώρα με άλλο τρόπο (δια θαλάσσης ή οδικώς)

Από τις 20.06.2021 η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Κατά τα άλλα ισχύει ότι ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε μία περιοχή, η οποία κατά τη χρονική στιγμή της ειδόδου τους στη χώρα ήταν χαρακτηρισμένη ως υψηλού κινδύνου (όχι σε περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ούτε σε περιοχή με μεταλλάξεις του ιού), π.χ. στην Ελλάδα, θα πρέπει το αργότερο 48 ώρες μετά την είσοδό τους στη χώρα να διαθέτουν αποδεικτικό τεστ, βεβαίωση ανάρρωσης ή βεβαίωση εμβολιασμού.

Για τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο άρθρο 4 του νέου κανονισμού CoronaEinreiseV.

Πρέπει να μπω σε καραντίνα μετά την είσοδό μου στη Γερμανία;

Όχι, από τις 20.06.2021 η Ελλάδα δεν συγκαταλέγεται πλέον στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Κατά τα άλλα ισχύει ότι ταξιδιώτες, οι οποίοι βρέθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν από την είσοδό τους στη Γερμανία σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου, σε περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο ή σε περιοχή όπου έχουν διαπιστωθεί μεταλλάξεις του ιού, υποχρεούνται κατά βάση να μπουν αμέσως μετά την άφιξή τους σε δεκαήμερη καραντίνα.

Για άτομα που είχαν επισκεφθεί προηγουμένως περιοχές υψηλού κινδύνου ή περιοχές με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, η καραντίνα μπορεί να τερματιστεί αμέσως μόλις διαβιβαστεί βεβαίωση ανάρρωσης ή πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσω της πλατφόρμας εισόδου στη χώρα.

Αλλιώς η καραντίνα μπορεί να τερματιστεί κατόπιν της διενέργειας ενός τεστ το νωρίτερο πέντε μέρες μετά την είσοδό τους στη χώρα. Σε περίπτωση που υπήρξε διαμονή σε περιοχή με μεταλλάξεις του ιού, το διάστημα της καραντίνας διαρκεί 14 ημέρες χωρίς τη δυνατότητα πρόωρου τερματισμού της.

Η υποχρέωση καραντίνας ισχύει επί του παρόντος έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Για τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση καραντίνας παρακαλείστε να ανατρέξετε στο άρθρο 4 του νέου κανονισμού CoronaEinreiseV.

Τί ισχύει για τα ταξίδια με ενδιάμεσο σταθμό τη Γερμανία;

Άτομα, τα οποία χρησιμοποιούν τη Γερμανία μόνο ως χώρα διέλευσης και την εγκαταλείπουν ξανά άμεσα προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διέλευσή τους, εξαιρούνται από την υποχρέωση δήλωσης εισόδου (ψηφιακή δήλωση εισόδου) καθώς και από την υποχρέωση καραντίνας.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού (τεστ, βεβαίωση ανάρρωσης ή εμβολιασμού), ακόμα κι αν τις τελευταίες δέκα μέρες πριν την είσοδό τους στη Γερμανία βρέθηκαν σε κάποια περιοχή υψηλού κινδύνου, όπως η Ελλάδα, ή σε περιοχή με εξαιρετικά υψηλό επιδημιολογικό φορτίο.

Τί ισχύει για ταξίδια δια θαλάσσης ή οδικώς από την Ελλάδα στη Γερμανία με ενδιάμεση στάση (Transit) σε άλλες χώρες;

Για το ταξίδι στη Γερμανία δια θαλάσσης ή οδικώς να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη σας τις ταξιδιωτικές οδηγίες και τις οδηγίες ασφαλείας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και τις πληροφορίες για τη διέλευση (Transit) που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των γερμανικών διπλωματικών αντιπροσωπειών των σχετικών χωρών.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω διευκρινίσεις για την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού και κατά την είσοδο στη χώρα με άλλο τρόπο (δια θαλάσσης ή οδικώς).

Περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι σας στη Γερμανία, στη γερμανική γλώσσα, μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, Δόμησης και Πατρίδας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας.

Επιπλέον πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στη Γερμανία θα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες (γερμανικά-αγγλικά):

Με πληροφορίες από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών

Μην μαθαίνεις τα νέα από τη Γερμανία τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.