Μετοικεσία: Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα

Όταν λέμε μετοικεσία τι εννοούμε;

Μετοικεσία έχουμε όταν ένας απόδημος που έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό θέλει να την μεταφέρει στην Ελλάδα, όπου επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα.

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να εισάγει και τα προσωπικά του είδη, όπως οικοσκευή, αυτοκίνητο κλπ. και να απαλλαγεί από δασμούς και φόρους για αυτά τα προσωπικά είδη.

 Ποια πρόσωπα μπορούν να κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα;

Μετοικεσία μπορούν να κάνουν :

 • Τα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα
 • Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονται στο εξωτερικό
 • Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες
 • Έλληνες και ομογενείς Πόντιοι

 Ποιοι Έλληνες μπορούν κα κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα;

Μετοικεσία μπορούν να κάνουν :

 • Έλληνες υπήκοοι που κατοικούσαν στην Ελλάδα (συνήθης κατοικία), που αποχώρησαν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία στο εξωτερικό όπου παρέμεναν εργαζόμενοι επί δύο συνεχή χρόνια, με εξαρτημένη ή όχι εργασία, και μετά τη λήξη της εργασίας αυτής επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.
 • Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι :
  • Διπλωματικοί υπάλληλοι
  • Δικαστικοί υπάλληλοι
  • Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος

οι οποίοι παρέμειναν στο εξωτερικό πάνω από δύο συνεχόμενα χρόνια αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της εντεταλμένης υπηρεσίας τους και μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά.

Πώς θεμελιώνεται το δικαίωμα της μετοικεσίας και ποια δικαιολογητικά χρειάζεται κανείς για να θεμελιώσει αυτό το δικαίωμα;

Για να αποδείξει κανείς τους επαγγελματικούς δεσμούς είναι εύκολο γιατί εξαρτώνται από το επάγγελμά του.

Επίσης μπορεί να αποδείξει και τους προσωπικούς δεσμούς και άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς του που έχει με τον τόπο αυτό.

Τα δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση που χρειάζονται για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της μετοικεσίας, ενδεικτικά είναι :

 • Εγκατάσταση με την οικογένεια : άδεια μόνιμής διαμονής και εργασίας των μελών της οικογενείας.
 • Έχει υπηκοότητα της χώρας ή αν είναι Έλληνας έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμοδίων αρχών.
 • Είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής.
 • Έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία στη χώρα αυτή.
 • Έχει κοινωνική ασφάλιση της χώρας αυτής
 • Είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος
 • Στοιχεία εκπαίδευσης των παιδιών
 • Στοιχεία διαφόρων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρικού, τηλεφώνου κλπ)
 • Και άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτον αθροιστικά στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό.

 Ποια είναι τα ωφελήματα που έχουν οι Έλληνες όταν κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα;

Οι Έλληνες οι οποίοι μετακομίζουν στην Ελλάδα μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την άφιξη τους στην Ελλάδα για να παραλάβουν ατελώς τις οικοσκευές τους.

Μπορούν να εισάγουν στην Ελλάδα τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευές, αυτοκίνητα κλπ) και να απαλλαγούν από δασμούς και λοιπούς φόρους στα είδη αυτά.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν νοείται ότι γίνεται μετοικεσία όταν Έλληνες έρχονται στην Ελλάδα;

Δεν νοείται μετοικεσία όταν γίνεται στις εξής περιπτώσεις :

 • Από υπαλλήλους που παρέμεναν στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια
 • Από υπαλλήλους που παρέμεναν στο εξωτερικό με υποτροφία
 • Οι Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό έστω κι αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται
 • Οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων εγκατεστημένων στη Ελλάδα και πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εργαστούν σε υποκαταστήματα ή για άλλο λόγο.

Όταν λέμε συνήθης κατοικία τι εννοούμε;

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαμένει 183 τουλάχιστον ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Επομένως οι προσωπικοί δεσμοί που προκύπτουν είναι στενοί δεσμοί του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι ο φοιτητής έχει συνήθη κατοικία στη χώρα αυτή.

Για να διαπιστώσουμε εάν ένα άτομο έχει τη συνήθη του κατοικία στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι παραμένει στο εξωτερικό (στο συγκεκριμένο τόπο) τουλάχιστον 183 μέρες κάθε δωδεκάμηνο.

Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι η παραμονή του ατόμου στο συγκεκριμένο τόπο στο εξωτερικό οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνο τους προσωπικούς δεσμούς.

Τι είναι το ‘’Πιστοποιητικό Μετοικεσίας’’ ;

Για να πάρει ο απόδημος τις απαλλαγές των δασμών και των φόρων για τα προσωπικά του είδη που θα φέρει στην Ελλάδα με την μετοικεσία του θα πρέπει να έχει μαζί του το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας.

Το πιστοποιητικού μετοικεσίας χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του και
 2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Από πού παίρνει το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας ο ενδιαφερόμενος;

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας εκδίδει το Ελληνικό Προξενείο της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος και στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλα τα είδη που θα μεταφέρει στην Ελλάδα (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς κλπ.).

Έχω δικαίωμα να πάρω πιστοποιητικό Μετοικεσίας δεύτερη φορά;

Σε κάθε οικογένεια χορηγείται ένα μόνο πιστοποιητικό μετοικεσίας, και για μια μόνο φορά.

Τα παιδιά μου έχουν δικαίωμα για πιστοποιητικό Μετοικεσίας και για απαλλαγές από τη μετοικεσία;

Το πιστοποιητικό μετοικεσίας και τις απαλλαγές λόγω της μετοικεσίας έχουν τα παιδιά σε μια οικογένεια στις περιπτώσεις που:

 1. διαμένουν αποδεδειγμένα σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς πάνω από δύο χρόνια,
 2. εργάζονται πάνω από δύο χρόνια και
 3. έχουν παντρευτεί ή έρχονται στην Ελλάδα για γάμο.

Για πόσο διάστημα ισχύει το Πιστοποιητικό Μετοικεσίας;

Μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε το πιστοποιητικό μετοικεσίας ο μετοικών πρέπει να έχει εκτελωνίσει μια φορά όλα μαζί ή τμηματικά όλα τα πράγματα που μεταφέρει στην Ελλάδα.

Για ποια προσωπικά είδη μπορώ να πάρω απαλλαγή όταν τα μεταφέρω στην Ελλάδα λόγω μετοικεσίας;

Κατά τη μετοικεσία μπορώ να πάρω την απαλλαγή για τα παρακάτω προσωπικά μου είδη :

 • Τα είδη οικοσκευής: δηλαδή τα ατομικά αντικείμενα, ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής, το ποδήλατο, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού (ηλεκτρικά είδη από ένα κομμάτι για κάθε είδος, τηλεόραση μια μικρή και μια μεγάλη, ένα βίντεο και μια βιντεοκάμερα). Προκειμένου για συσκευή κλιματισμού θα παραδίδονται τόσα κομμάτια όσα δικαιολογούνται για τον συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στον οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. Η οικοσκευή μπορεί να είναι μεταχειρισμένη ή καινούρια, αρκεί η αγορά των καινούριων να έγινε στην χώρα από την οποία μετοικεί και να υπάρχουν σχετικές αποδείξεις.
 • Τα μέσα μεταφοράς: Όπως ένα επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο Ι.Χ, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ένα μοτοποδήλατο ή μια μοτοσικλέτα, ένα σκάφος αναψυχής, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο ένα από τα παραπάνω είδη.
 • Λοιπά είδη: Δηλαδή οικιακές προμήθειες, οικόσιτα ζώα, ιππευόμενα ζώα, φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών.

Στη μετοικεσία με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να φέρω τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα για τύχω των απαλλαγών από δασμούς και φόρους;

Για τα μέσα μεταφοράς παρέχεται απαλλαγή όταν ο μετοικών τα είχε στην κατοχή του και χρήση του τουλάχιστον για έξι μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας, ανεξάρτητα από την παλαιότητα, αλλά με τα πρωτότυπα των τίτλων κυριότητας.

Στη μετοικεσία από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να φέρω τα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα για τύχω των απαλλαγών από δασμούς και φόρους;

Όταν η μετοικεσία γίνεται από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας το αυτοκίνητο που φέρνουν, ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο — βενζινοκίνητο — πρέπει να ήταν στην κατοχή και χρήση τους τουλάχιστον για 6 μήνες και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει περιορισμός στα κυβικά.

Για την μετοικεσία σε ποια Υπηρεσία μπορώ να βρω αναλυτικές πληροφορίες;

Αρμόδιο για τα τελωνειακά θέματα είναι το:

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών φόρων κατανάλωσης
Διεύθυνση 18η τελ.Οικ .Συστ.
Τμήμα Β’
Καραγιώργη Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
τηλ. 3313400-23 (εσωτ.184 ή 185)

Περισσότερες πληροφορίες στο εξωτερικό από τις Πρεσβείες και από τα Προξενεία.

Η διαδικασία της μετοικεσίας είναι ίδια σε όλα τα κράτη ή διαφέρει από κράτος σε κράτος;

Για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας οι Έλληνες του εξωτερικού αποτείνονται στην πλησιέστερη Προξενική Αρχή. Όπου πληροφορούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλουν.

Διευκρινίζεται ότι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα ως εκ του ότι, σύμφωνα με τη δομή του αλλοδαπού δημοσίου, ενδέχεται να ποικίλουν οι αρμόδιοι για τη μόνιμη κατοικία φορείς, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία τους.

Εναλλακτικά, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων (ΚΕΠΠΑ)

Γενικά, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

 1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.
 2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Σημειώνεται ότι για τα πιστοποιητικά μετοικεσίας αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Οικονομικών -18η Διεύθυνση. Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο: http://www.gsis.gr/

Μην μαθαίνεις τα νέα από τη Γερμανία τελευταίος!

Κάνε Like στη σελίδα μας στο Facebook και ενημερώσου πρώτος για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Όλες οι τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Πως θα ακολουθήσεις το GRland.info στο Facebook; Πάτησε ΕΔΩ.

Διαβάστε ακόμα στο GRland.info:

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.