Στρατολογία για κατοίκους Γερμανίας: Έγγραφα, διαδικασία, προϋποθέσεις

Στρατολογία. Για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν τη στρατολογία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.stratologia.gr ή να επικοινωνούν με την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, τα τηλέφωνα της οποίας μπορούν να αναζητήσουν στη διεύθυνση: http://www.stratologia.gr/epikoinvnia.

Οι Προξενικές Αρχές εκδίδουν ανάλογα με την περίπτωση πιστοποιητικά για στρατολογική χρήση και διαβιβάζουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες αιτήματα αναβολής κατάταξης.

Αποστολή – Κατάθεση δελτίου απογραφής

Από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους, που ένας στρατεύσιμος γίνεται 17 ετών, πρέπει να αποστείλει στην ανάλογη Στρατολογική Υπηρεσία δελτίο απογραφής.

Το δελτίο απογραφής, αφού συμπληρωθεί, μπορεί να κατατεθεί στην Προξενική Αρχή ή να αποσταλεί απευθείας στη Στρατολογική Υπηρεσία, μαζί με φωτοτυπία του ελληνικού διαβατηρίου του στρατεύσιμου ή της ελληνικής του ταυτότητας.

Στην περίπτωση που ο στρατεύσιμος δεν έχει ελληνικό διαβατήριο ή ελληνική ταυτότητα, μαζί με το δελτίο απογραφής πρέπει να αποσταλεί πιστοποιητικό γεννήσεώς του από τον ελληνικό Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Χορήγηση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού – Για αόριστη αναβολή

Δικαίωμα για τη χορήγηση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού έχουν:

Α. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν γεννηθεί στη Γερμανία και διαμένουν από τη γέννηση τους μέχρι σήμερα συνεχώς στη Γερμανία.

Β. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εγκατασταθεί και διαμένουν άνω των τελευταίων 11 ετών:

 • σε μια χώρα του εξωτερικού (Γερμανία)
 • σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού, με τελευταία τη Γερμανία

Γ. Όσοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται στη Γερμανία άνω των τελευταίων επτά ετών. Εξαιρούνται,  οι ειδικευόμενοι Ιατροί, επειδή η ειδίκευση από μόνη της δεν θεωρείται βιοποριστική εγκατάσταση.

Δ. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν έκτος της ελληνικής και τη γερμανική υπηκοότητα.

Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην οποία θα αναγράφονται:

 1. Ημερομηνία πρώτης εγγραφής
 2. Εξάμηνο φοίτησης
 3. Πόσα εξάμηνα διαρκεί η φοίτηση
 4. Είδος σπουδών
 5. Ημερομηνία περάτωσης σπουδών

Στο ανωτέρω έγγραφο πρέπει να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

2. Μετάφραση στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή (και της επισημείωσης Apostille). Η υπογραφή του μεταφραστή πρέπει να θεωρηθεί στην Προξενική Αρχή.

3. Για την περίπτωση σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας από το αρμόδιο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης

Σημαντική πληροφορία: Δεν χορηγείται αναβολή λόγω σπουδών σε σπουδαστές που παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα (π.χ. εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας).

Αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας

Εφόσον ο στρατεύσιμος βρίσκεται στο εξωτερικό και αδυνατεί να μεταβεί στην Ελλάδα την προβλεπόμενη ημερομηνία κατάταξής του, τότε συγκαλείται στην Προξενική Αρχή Ειδική Στρατολογική Επιτροπή σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ4291/149/338328Σ3203/25.9.1988, στην οποία συμμετέχουν ο προϊστάμενος και ένας μόνιμος υπάλληλος της Προξενικής Αρχής, ο στρατολόγος, εφόσον υπάρχει ορισμένος στην Αρχή, καθώς και ένας ειδικευμένος γιατρός ο οποίος θα γνωματεύσει με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο στρατεύσιμος, κατά πόσον αυτός δύναται ή όχι να μεταβεί στην Ελλάδα.

Την εύρεση και αμοιβή του ιατρού αναλαμβάνει ο στρατεύσιμος.

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση ιατρού που παρακολουθεί το στρατεύσιμο στην οποία να αναγράφονται:

 1. Η ημερομηνία εκδήλωσης της ασθένειας
 2. Περιγραφή της ασθένειας
 3. Διάρκεια της ασθένεια

2. Μετάφραση στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή της βεβαίωσης του Γερμανού ιατρού. Η υπογραφή του ορκωτού μεταφραστή θεωρείται από την Προξενική Αρχή.

Σημαντική πληροφορία: Το αίτημα για σύγκληση Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθεί έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία κατάταξης. Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν την ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής.

Αναβολή για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

Απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά

1. Βεβαίωση του νοσοκομείου στην οποία θα πιστοποιείται:

 1. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας απόκτησης της ειδικότητας
 2. Το είδος της ειδικότητας
 3. Η διάρκειά της
 4. Η ημερομηνία περάτωσής της
 5. Το όνομα του επιβλέποντος ιατρού

2. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του Ομόσπονδου κρατιδίου ότι ο επιβλέπων ιατρός, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο …. (το όνομα του νοσοκομείου), έχει άδεια έως ….. (την ημερομηνία λήξης της άδειας).

3. Στα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

4. Μετάφραση στα ελληνικά όλων των ανωτέρω, από ορκωτό μεταφραστή, του οποίου η υπογραφή θεωρείται από την Προξενική Αρχή.

 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεταφραστή, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μας, ώστε να σας βοηθήσουμε στην ανεύρεση.

Στρατολογία. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη στρατολογία παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο προξενείο της περιοχής σας.

Μην μαθαίνεις τα νέα από την Γερμανία τελευταίος!

Μείνε συντονισμένος σε εμάς για έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο GRland.info

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.