Συνθήκες Εργασίας στη Γερμανία – Συχνές Ερωτήσεις

Συνθήκες Εργασίας στη Γερμανία

Έχω δικαίωμα άδειας κατά τη δοκιμαστική περίοδο;

Έχετε δικαίωμα άδειας και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Εάν, για παράδειγμα, δικαιούστε 24 ημέρες άδεια τον χρόνο, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου δικαιούστε 2 ημέρες άδεια τον μήνα. Ωστόσο, ο εργοδότης μπορεί να απαγορεύσει την άδεια κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Αυτό, όμως, θα πρέπει να ορίζεται στη σύμβαση εργασίας.

Προσοχή: Εάν σας απολύσουν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο εργοδότης οφείλει να σας αποζημιώσει για τις ημέρες άδειας που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

Για ποιους λόγους μπορεί το συμβούλιο εργαζομένων να αντιταχθεί σε μια καταγγελία;

Το συμβούλιο εργαζομένων μπορεί εντός 1 εβδομάδας σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας και εντός 3 ημερών σε περίπτωση έκτακτης καταγγελίας να αντιταχθεί στην καταγγελία, εφόσον:

– υπάρχει η δυνατότητα ο απολυόμενος εργαζόμενος να συνεχίσει να απασχολείται σε άλλη θέση εργασίας εντός της επιχείρησης ή της εταιρείας,

– ο εργοδότης σε περίπτωση καταγγελίας για λόγους που αφορούν την επιχείρηση δεν έλαβε προσηκόντως υπόψη κοινωνικούς λόγους,

– η απόλυση αντίκειται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συμφωνηθεί με το συμβούλιο εργαζομένων,

– η συνέχιση της απασχόλησης είναι εφικτή μετά από εύλογα μέτρα μετεκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Υπό την προϋπόθεση ότι ο απολυμένος εργαζόμενος συμφωνεί.

Λαμβάνω τον κατώτατο μισθό, αλλά ο συνάδελφός μου λαμβάνει τα διπλάσια. Είναι σωστό;

Εάν σε κάποιον συγκεκριμένο κλάδο είναι σύνηθες να πληρώνεται μισθός ύψους 18,00 € σύμφωνα με συλλογική σύμβαση και εσείς λαμβάνετε μόνο τον κατώτατο μισθό των 9 €, ενδέχεται να υπάρχει αντίθεση στα χρηστά ήθη.

Αμοιβή που αντίκειται στα χρηστά ήθη είναι η αμοιβή που είναι κατώτερη από τα δύο τρίτα του συνηθισμένου μισθού. Κατά τη σχετική συλλογική σύμβαση.

Ωστόσο, θα πρέπει να αποδείξετε ότι ο εργοδότης σας σάς πληρώνει εν γνώσει του και χωρίς λόγο χειρότερα από τους υπόλοιπους.

Εάν δεν είστε σίγουροι, εάν η αμοιβή σας αντίκειται στα χρηστά ήθη, ζητήστε συμβουλές από ένα κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης κοντά σας.

Με ποιες έννομες συνέπειες απειλείται ο εργοδότης που δεν πληρώνει τον κατώτατο μισθό;

Στον εργοδότη, ο οποίος αθετεί την υποχρέωσή του να παραχωρεί τους ελάχιστους υποχρεωτικούς όρους εργασίας σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για τον κατώτατο μισθό ή τον γερμανικό νόμο σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 500.000 €.

Η παράβαση του καθήκοντος συνεργασίας κατά τον έλεγχο (π.χ. μη παροχή πληροφοριών ή εγγράφων) ή η αθέτηση της υποχρέωσης καταγραφής των ωρών εργασίας τιμωρούνται με πρόστιμο έως 30.000 €.

Ο εργοδότης, στον οποίο έχει επιβληθεί πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 2.500 € για διοικητική παράβαση σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για τον κατώτατο μισθό ή τον γερμανικό νόμο σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, μπορεί επιπλέον να αποκλειστεί από την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αμοιβής που αντίκειται στα χρηστά ήθη μπορεί να θεωρηθεί ότι τελείται το ποινικό αδίκημα της αισχροκέρδειας μισθών (άρθρο 291 του γερμανικού Ποινικού Κώδικα).

Μπορεί ο εργοδότης να μου προτείνει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μόνο για τη δοκιμαστική περίοδο;

Αυτό είναι δυνατό. Σε αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης θα πρέπει μετά την παρέλευση της συμφωνημένης δοκιμαστικής περιόδου να συνάψει νέα σύμβαση εργασίας μαζί σας, εφόσον αποσκοπείται η συνέχιση της σχέσης εργασίας. Διαφορετικά η σχέση εργασίας λήγει με την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου.

Συνθήκες Εργασίας στη Γερμανία

Ο εργοδότης μου δεν είναι ευχαριστημένος από την εργασία μου. Θα λάβω τον κατώτατο μισθό παρ’ όλα αυτά;

Ο εργοδότης υποχρεούται να σας πληρώσει τον κατώτατο μισθό, ακόμα και αν δεν είναι ευχαριστημένος από την απόδοσή σας.

Ακόμα και αν για παράδειγμα δεν εκπληρώνετε τις αριθμητικές οδηγίες του (όπως αριθμό καθαρισμένων δωματίων ή αριθμό έτοιμων πακέτων ανά ώρα), δικαιούστε να λάβετε τον κατώτατο μισθό.

Οι αρχές της ίσης μεταχείρισης ισχύουν και σε περίπτωση που εργάζομαι σε επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης;

Και για τους προσωρινά απασχολούμενους ισχύει η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της ΕΕ με τους ημεδαπούς εργαζόμενους της επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης.

Οι διατάξεις του γερμανικού δικαίου που ισχύουν για τους απασχολούμενους με προσωρινή εργασία, ιδίως ο γερμανικός νόμος σχετικά με τη διάθεση εργαζομένων, ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν μια ημεδαπή επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης απασχολεί ημεδαπούς ή αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Συμβουλή: Ζητήστε από την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης το Έγγραφο Αναφοράς του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας για απασχολούμενους με προσωρινή εργασία  και μια απόδειξη για τους ουσιώδεις όρους εργασίας στη μητρική σας γλώσσα. Ο πρωτογενής εργοδότης υποχρεούται να σας το παραδώσει.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διάθεση εργαζομένων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας.

Ποιες εξαιρέσεις υπάρχουν από το ανώτατο όριο των 8 ωρών εργασίας την ημέρα;

Εξαιρέσεις υπάρχουν για παράδειγμα, όταν:

 • Κάποιο «προσωπικό ασφαλείας» πρέπει προσωρινά να εργαστεί περισσότερο, επειδή διαφορετικά δεν θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα της εργασίας ή η επιχείρηση θα είχε δυσανάλογη ζημία,
 • – στην έρευνα και τη διδασκαλία,
 • – όταν δεν μπορούν να αναβληθούν ορισμένες εργασίες προετοιμασίας ή ορισμένες τελικές εργασίες,
 • – όταν πρόκειται για την φροντίδα και περίθαλψη ατόμων και οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να αναβληθούν,
 • – όταν πρόκειται για την φροντίδα και περίθαλψη ζώων και οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να αναβληθούν.

Ποιοι λόγοι καταγγελίας επιτρέπονται σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση;

Ο νόμος (γερμανικός νόμος για την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση) προστατεύει τους εργαζόμενους από την αδικαιολόγητη απόλυση.

Στη δίκη για την προστασία του εργαζομένου από την απόλυση ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι η απόλυση δικαιολογείται από κοινωνικούς λόγους. Η απόλυση δικαιολογείται από τους εξής κοινωνικούς λόγους:

 1. λόγοι που αφορούν το πρόσωπο του εργαζόμενου, όπως για παράδειγμα:
 • η αποδοτικότητα του εργαζόμενου μειώνεται ξαφνικά και ραγδαία,
 • ο εργαζόμενος δεν είναι πλέον σωματικά ή πνευματικά σε θέση να εργαστεί,
 • ο εργαζόμενος είναι συνεχώς άρρωστος ή είναι πολύ συχνά άρρωστος για σύντομα διαστήματα και η ανικανότητά του προς εργασία αποτελεί ιδιαίτερη επιβάρυνση για την επιχείρηση.
 1. Λόγοι που αφορούν τη συμπεριφορά του εργαζόμενου, όπως για παράδειγμα:
 • άρνηση να εργαστεί, συνεχής αργοπορία, προσποίηση ασθένειας,
 • απάτη επαγγελματικών εξόδων, προσβολή της τιμής ή βία στον χώρο εργασίας,
 • κλοπή και υπεξαίρεση στην επιχείρηση.

Προσοχή: Εάν σας απολύσουν για λόγους συμπεριφοράς, η απόλυση ισχύει μόνο, εάν ο εργοδότης σας προειδοποίησε για τη συμπεριφορά, με την οποία αιτιολογεί την απόλυση. Η προειδοποίηση θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από απειλή απόλυσης σε περίπτωση επανάληψης.

 1. Λόγοι που αφορούν αλλαγές στην επιχείρηση και δικαιολογούν τη μείωση του προσωπικού ή των θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα:
 • μείωση παραγγελιών,
 • αλλαγή της μεθόδου παραγωγής,
 • κλείσιμο της επιχείρησης ή μέρους της επιχείρησης.

Προσοχή: Σε περίπτωση που η καταγγελία για λόγους που αφορούν την επιχείρηση αφορά περισσότερους εργαζόμενους, οι οποίο μπορούν να απολυθούν, ο εργοδότης οφείλει να προβεί σε μια ούτως καλούμενη «κοινωνική επιλογή». Κατά την επιλογή των εργαζομένων που απολύονται επωφελείται ο εργαζόμενος που

 • εργάζεται στην επιχείρηση τον περισσότερο χρόνο,
 • είναι μεγαλύτερος σε ηλικία,
 • υποχρεούται να καταβάλλει διατροφή,
 • έχει βαριά αναπηρία.

Ανεξάρτητα από αυτό, ο εργοδότης μπορεί να κρατήσει εκείνους τους εργαζόμενους, οι οποίοι λόγω των ειδικών ικανοτήτων και της απόδοσής τους είναι απολύτως απαραίτητοι για την επιχείρηση.

Εάν έχετε απολυθεί για λόγους που αφορούν την επιχείρηση, μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη να σας αποκαλύψει τους λόγους της επιλογής του.

Συνθήκες Εργασίας στη Γερμανία

Ποιος απολαύει ειδικής προστασίας σε περίπτωση απολύσεων ανεξάρτητα από τον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση;

Τα ακόλουθα άτομα δεν επιτρέπεται να απολυθούν από τον εργοδότη σε καμία περίπτωση, εκτός και αν πριν από την απόλυση του χορηγηθεί άδεια από δημόσια υπηρεσία:

 • έγκυες,
 • όσοι έχουν πάρει γονική άδεια,
 • άτομα με βαριά αναπηρία,
 • άτομα που φροντίζουν ένα μέλος της οικογένειάς τους,
 • μέλη του συμβουλίου εργαζομένων και της επιτροπής μαθητευομένων.

Πώς ελέγχεται η τήρηση του νόμου για τον κατώτατο μισθό;

Η τήρηση του νόμου για τον κατώτατο μισθό ελέγχεται από την Τελωνειακή Διοίκηση (Οικονομικός Έλεγχος Αδήλωτης Εργασίας). Το ίδιο ισχύει για τους κλαδικούς όρους εργασίας σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται – χωρίς προειδοποίηση – στον εργοδότη. Ο Οικονομικός Έλεγχος Αδήλωτης Εργασίας δικαιούται να ελέγξει έγγραφα και να κάνει ερωτήσεις σε πρόσωπα (εργοδότη, εντολέα, εργαζόμενους). Ακόμα και να εισέλθει στους χώρους της επιχείρησης.

Οι εργοδότες που οφείλουν να καταβάλουν κατώτατους μισθούς σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο για τον κατώτατο μισθό, οφείλουν σε ορισμένους κλάδους καθώς και σε σχέσεις απασχόλησης ήσσονος σημασίας (τα ούτως καλούμενα «Minijobs») να καταγράφουν την έναρξη, τη λήξη και τη διάρκεια των καθημερινών ωρών εργασίας εντός επτά ημερών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει και τη σύμβαση εργασίας, το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας και τα αποδεικτικά πληρωμής.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον δύο έτη στην ημεδαπή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα της Τελωνειακής Διοίκησης.

Πώς μπορώ να διαπιστώσω πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρηση, στην οποία εργάζομαι;

Για να διαπιστώσετε πόσοι εργαζόμενοι υπάρχουν σε μια επιχείρηση, το ποσοστό θέσεων εργασίας των εργαζομένων υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα:

 • Εργαζόμενοι με σχέση προσωρινής απασχόλησης, οι οποίοι κατά κανόνα δεν εργάζονται πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα, υπολογίζονται με ποσοστό θέσεων εργασίας 50 %.
 • Εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται περισσότερο από 30 ώρες την εβδομάδα στην επιχείρηση, υπολογίζονται με ποσοστό θέσεων εργασίας 75 %.
 • Οι μαθητευόμενοι δεν θεωρούνται εργαζόμενοι υπό την έννοια του γερμανικού νόμου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση.

Παράδειγμα: Σε μια επιχείρηση εργάζονται 6 άτομα 39 ώρες την εβδομάδα (6), 2 άτομα 32 ώρες την εβδομάδα (2Χ0,75), 1 άτομο 15 ώρες την εβδομάδα (0,5) και 2 μαθητευόμενοι 20 ώρες την εβδομάδα (0).

Συνεπώς η επιχείρηση έχει 8 εργαζόμενους (6+1,5+0,5), οπότε δεν εφαρμόζεται ο γερμανικός νόμος σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση.

Σε ποια περίπτωση είναι ισχυρή η άμεση καταγγελία;

Η άμεση καταγγελία επιτρέπεται μόνο, εάν η συνέχιση της σχέσης εργασίας δεν είναι εύλογο να αναμένεται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη.

Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη θα πρέπει να έχει κλονιστεί τόσο σοβαρά, ώστε να αποκλείεται η τακτική καταγγελία.

Παραδείγματα λόγων καταγγελίας από τον εργοδότη:

 • Ο εργαζόμενος αρνείται κατηγορηματικά να εργαστεί, δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ στην ώρα του, προσποιείται ανικανότητα προς εργασία.
 • Ο εργαζόμενος αποκαλύπτει επιχειρηματικά μυστικά, παραβιάζει συνεχώς τις διατάξεις για την προστασία της εργασίας ή αθετεί άλλες δευτερεύουσες υποχρεώσεις.
 • Ο εργαζόμενος προσβάλλει συναδέλφους ή προϊσταμένους στον χώρο εργασίας.
 • Ο εργαζόμενος διαπράττει ποινικά αδικήματα ή υπάρχουν υπόνοιες ότι έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα.

Παραδείγματα λόγων καταγγελίας από τον εργαζόμενο:

 • Ο εργοδότης δεν πληρώνει τον μισθό για πολύ καιρό ή πληρώνει χαμηλότερο μισθό απ’ ότι οφείλει.
 • Ο εργοδότης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία του εργαζόμενου.
 • Ο εργοδότης διαπράττει ποινικά αδικήματα εις βάρος του εργαζόμενου.

Η άμεση καταγγελία προϋποθέτει σχεδόν πάντα ότι έχει προηγηθεί προειδοποίηση, ακόμα και από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη, η οποία προειδοποίηση δεν είχε αποτέλεσμα.

Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί για την εσφαλμένη συμπεριφορά του.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όμως, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση τέλεσης ποινικών αδικημάτων, δεν απαιτείται προειδοποίηση.

Σε επιχειρήσεις, όπου υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων, όλες οι καταγγελίες του εργοδότη πρέπει να αναφέρονται στο συμβούλιο εργαζομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το συμβούλιο εργαζομένων μπορεί να αντιταχθεί στην καταγγελία.

Τι θα πρέπει να προσέξω κατά τη δοκιμαστική εργασία;

Μια πρόταση για δοκιμαστική εργασία χωρίς πληρωμή είναι κατά πάσα πιθανότητα αναξιόπιστη, εάν

 • η πρόταση για δοκιμαστική εργασία γίνετε πριν από οποιαδήποτε συνάντηση ή συνέντευξη·
 • η δοκιμαστική εργασία θα διαρκέσει περισσότερο από πέντε ημέρες·
 • δεν σας εξηγούν τις διαδικασίες της εργασίας σας και δεν υπάρχει υπεύθυνος, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε, όταν έχετε ερωτήσεις·
 • δεν σας δίνουν σύμβαση δοκιμαστικής εργασίας, παρ’ ότι τη ζητήσατε·
 • ο εργοδότης σας δίνει σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει και ορίζει συγκεκριμένη προθεσμία, πρέπει να τηρείτε ορισμένες ώρες εργασίας ή να μεταβείτε σε ορισμένους χώρους εργασίας.

Η δοκιμαστική εργασία έχει ως μοναδικό σκοπό να γνωρίσετε καλύτερα την επιχείρηση και να κάνετε τις πρώτες εμπειρίες σας στη δουλειά.

Εάν σας υποχρεώνουν να τηρείτε συγκεκριμένες ώρες διαλείμματος ή να εκτελείτε συγκεκριμένες οδηγίες του εργοδότη, υφίσταται σχέση εργασίας.

Έχετε την εντύπωση ότι με την εργασία σας δημιουργείτε συνεχώς προστιθέμενη αξία για τον εργοδότη, αλλά δεν λαμβάνετε καμία άλλη υποστήριξη από αυτόν;

Ή μήπως έχετε την ίδια μεταχείριση όπως και άλλοι εργαζόμενοι και εκτελείτε συνεχώς παρόμοιες εργασίες;

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να εναγάγετε τον εργοδότη για την καταβολή μισθού.

Προσοχή: Εάν θέλετε να εναγάγετε τον εργοδότη για την καταβολή μισθού, κατά κανόνα θα πρέπει να αποδείξετε στο δικαστήριο ότι υφίσταται σχέση εργασίας.

Εάν το δικαστήριο θεωρήσει ότι υφίσταται σχέση εργασίας, τότε ο εργοδότης θα υποχρεωθεί να σας πληρώσει τον μισθό σας.

Εάν θέλει να σας απολύσει, θα πρέπει να τηρήσει τις νόμιμες προθεσμίες καταγγελίας (4 εβδομάδες για τη 15η ημέρα ή για το τέλος του μήνα).

Μπορείτε να υποδείξετε στον εργοδότη σας τη νομική κατάσταση και να ζητήσετε την πρόσληψή σας. Εάν δεν ανταποκριθεί, δεν θα πρέπει να συνεχίσετε τη δοκιμαστική εργασία.

Τι ισχύει, εάν δεν μπορούσα να πάρω άδεια λόγω μακροχρόνιας ασθένειας;

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να πάρετε την άδειά σας το επόμενο έτος εντός 15 μηνών.

Παράδειγμα: Δεν μπορέσατε να πάρετε την άδειά σας για το έτος 2021 λόγω ασθένειας.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να έχετε πάρει την άδειά σας για το 2021 έως την 31η Μαρτίου 2022. Οι ημέρες άδειας του 2021, τις οποίες δεν έχετε πάρει έως την 31η Μαρτίου, θα απολεσθούν.

Τι περιλαμβάνει η αρχή της ίσης μεταχείρισης του εργατικού δικαίου;

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης του εργατικού δικαίου απαγορεύει στον εργοδότη να μεταχειρίζεται ορισμένους εργαζόμενους ή ομάδες εργαζομένων χειρότερα απ’ ότι άλλους εργαζόμενους υπό παρόμοιες συνθήκες.

Εξαιρέσεις ισχύουν μόνο, εάν ο εργοδότης έχει «αντικειμενικό λόγο» για την άνιση μεταχείριση.

Για παράδειγμα: εάν ο εργοδότης θέλει με ένα ειδικό επίδομα να επιβραβεύσει μόνο την αφοσίωση στην επιχείρηση, η πληρωμή του επιδόματος Χριστουγέννων μπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι μόνο όσοι εργάζονται ήδη τουλάχιστον 5 χρόνια στην επιχείρηση θα λάβουν αυτό το ειδικό επίδομα.

Εάν, όμως, κάποιος εργαζόμενος λάβει το ειδικό επίδομα, ενώ εργάζεται στην επιχείρηση μόνο 1 χρόνο, τότε παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης του εργατικού δικαίου.

Με συνέπεια όλοι οι εργαζόμενοι να μπορούν να ζητήσουν την καταβολή του ειδικού επιδόματος.

Συνθήκες Εργασίας στη Γερμανία

Υπάγομαι στις ρυθμίσεις συλλογικής σύμβασης;

Οι γερμανικές συλλογικές συμβάσεις ρυθμίζουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων, όπως π.χ. μισθούς, ελάχιστη διάρκεια αδειών κλπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων ωφελούν τους εργαζόμενους περισσότερο απ’ ότι οι ρυθμίσεις του νόμου.

Οι ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων μπορούν για παράδειγμα να περιέχουν περισσότερες ημέρες άδειας και υψηλότερο κατώτατο μισθό.

Οι όροι μιας ημεδαπής συλλογικής σύμβασης ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους που είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Και εφόσον ο εργοδότης δεσμεύεται από συνδικαλιστική συλλογική σύμβαση.

Εάν δεν είστε μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης, η συλλογική σύμβαση ισχύει για εσάς μόνο, εάν στη σύμβαση εργασίας σας ορίζεται ότι

 • εφαρμόζεται συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση ή
 • η σχέση εργασίας σας υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης γενικής δέσμευσης.

Συμβουλή: Μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να περιληφθεί μια τέτοια συμφωνία στη σύμβαση εργασίας σας. Εάν οι ημεδαποί συνάδελφοί σας έχουν συμπεριλάβει μια τέτοια συμφωνία στη δική τους σύμβαση εργασίας.

Υπάρχουν καμιά φορά ορισμένες ώρες στη δουλειά που δεν μπορώ να κάνω τίποτα, επειδή πρέπει να περιμένω υλικό ή παραγγελίες. Αυτός ο χρόνος θεωρείται χρόνος εργασίας;

Ως χρόνος εργασίας θεωρείται κάθε ώρα, κατά την οποία βρίσκεστε στη διάθεση του εργοδότη. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον «χρόνο αναμονής», όταν περιμένετε υλικό, την αναχώρηση πελατών ξενοδοχείου, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγού κλπ.

Και η διαθεσιμότητα στις υπηρεσίες περίθαλψης, δηλαδή όταν βρίσκεστε σε διαθεσιμότητα σε κοντινή απόσταση από υπερήλικα ή άρρωστα άτομα, θεωρείται ως χρόνος εργασίας.

Στήριξε την προσπάθεια μας, μπορείς!

Εσύ, το ελληνικό κοινό της Ομογένειας, είσαι η δύναμή μας. Αρκεί ένα μονάχα κλικ για να στηρίξεις την προσπάθεια μας. Γίνε μέλος στην σελίδα μας στο Facebook, κάνε Like και ενημερώσου.

Μείνε συντονισμένος σε εμάς για έγκαιρη, έγκυρη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Γερμανία, την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο GRland.info

Διαβάστε ακόμα στο GRland.info: 

GRland App

Κατέβασε την εφαρμογή του GRland.info για να ενημερώνεσαι αμέσως για οτι συμβαίνει και να μας επισκέπτεσαι άμεσα με ένα απλό κλικ.